Privacy Policy Bijzondere gegevens

Gaus Assistentiehonden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy van willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gaus Assistentiehonden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als  Gaus Assistentiehonden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Gaus Assistentiehonden. 

Wij maken gebruik van bijzondere persoonsgegevens uitsluitend voor aanvraag of communicatiedoeleinden met uw verzekeringsmaatschappij en instanties die nodig zijn voor het aanvragen van, of werken met, een assistentiehond. Al deze gegevens worden door ons tot de wettelijke 15 jaar bewaard.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. 

Door gebruik te maken van het meegestuurde aanvraagformulier blindengeleidehond of ADL-hond geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de boven genoemde doeleinden tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden onze cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van uw persoonlijke informatie die door u aan ons is verstrekt. U kunt dit aangeven via info@gaus.nl

Intrekking van toestemming maakt eerdere verwerking van persoonsgegevens niet ongedaan. Toestemming kan dus niet met terugwerkende kracht worden ingetrokken.

Reacties zijn gesloten.